Privacyverklaring - GDPR

Privacyverklaring - GDPR

PRIVACYVERKLARING - GDPR

1. DOEL

Wings Software bvba, haar dochterondernemingen en de met haar verbonden ondernemingen (hierna genoemd: “Wings Software”) verbinden zich ertoe uw privacy te respecteren wanneer u deze website bezoekt.

Door middel van deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  De informatie die wordt verzameld en verspreid via deze website is te vinden in deze privacyverklaring.

2. WELKE INFORMATIE WORDT OP DEZE WEBSITE VERZAMELD?

2.a. Persoonlijke informatie

Wings Software verzamelt persoonlijke informatie alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke informatie kan uw naam, adres, e-mailadres, etc. bevatten. Het is niet nodig om dergelijke persoonlijke informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot de Wings Software-website. De persoonlijke informatie die u verstrekt, zal worden bewaard en behandeld als vertrouwelijke informatie en zal alleen worden gebruikt door Wings Software (en in sommige gevallen Wings Software Authorized Dealers) om de transactie uit te voeren die u toegestaan en aangevraagd hebt.

2.b. IP-adressen

Wings Software houdt bij welke pagina’s bezocht worden op onze websites en vanaf welke algemene IP-adressen onze websites bezocht worden. We analyseren deze informatie om trends en statistieken te bekomen om de beste website-ervaring mogelijk te maken.

2.c. Cookies

In sommige delen van onze websites gebruiken we cookies. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser wordt verzonden en die mogelijk op uw computer wordt opgeslagen. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten en behouden, is informatie die u zelf verstrekt.

We gebruiken cookies zodat we u beter van dienst kunnen zijn wanneer u terugkeert naar onze websites.

Wings Software slaat geen persoonlijke informatie op via cookies.

2.d. Feedbackformulieren

U kunt ervoor kiezen om een ​​feedbackformulier in te vullen op een Wings Software-website. Als u dit doet, kunt u persoonlijke gegevens opgeven, bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, etc.

Deze informatie wordt door Wings Software gebruikt om uw vragen te beantwoorden en om u de door u gevraagde informatie over Wings Software en Wings Software-producten toe te sturen.

2.e. E-mailadressen

Op een bepaald moment tijdens uw communicatie met Wings Software, kunt u ervoor kiezen om ons uw e-mailadres te geven. Dit adres zal als vertrouwelijke informatie worden behandeld.

Gebruik de onderstaande contactgegevens om uw informatie te bekijken, te bewerken of om alles te verwijderen.

3. MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD?

Wings Software deelt deze informatie alleen binnen de directe organisatie (Wings Software bvba en, in sommige gevallen, Wings Software Authorized Dealers) om de service te verlenen of de transactie uit te voeren die u toegestaan en aangevraagd hebt.

Dit kan het gebruik van de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden omvatten:

• Om u informatie te verstrekken over producten en diensten

• Om de Wings Software Websites te verbeteren

• Om producten en diensten te verbeteren

• Om betere klantenservice aan gebruikers te bieden

• Om nieuwsbrieven te versturen

4. BEVEILIGING

Wings Software heeft de juiste procedures geïmplementeerd om onze websites te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, verlies of wijziging van informatie die onder onze controle valt.

Wings Software aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het ongeoorloofde gebruik door derden van dergelijke informatie en voor enig verlies als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik. Raadpleeg de juridische kennisgeving van Wings Software.

Deze site bevat hyperlinks naar websites van derden. Wings Software is niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van deze websites. Lees het privacy-beleid van dergelijke websites.

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in met een wachtwoord beveiligde servers.

5. HOE U ZICH AFMELDT

Als u niet wilt dat de informatie zoals eerder beschreven in deze privacyverklaring door Wings Software wordt geregistreerd, zullen wij die informatie verwijderen na ontvangst van een e-mail die u naar onderstaand e-mailadres heeft gestuurd en waarin u dit aangeeft.

Wings Software zal snel eventuele klachten over de manier waarop gegevens worden verwerkt, beoordelen en beantwoorden.

6. VRAGEN / OPMERKINGEN

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van deze website of het gebruik ervan, neem dan contact op met:

Wings Software bvba
Probastraat 7
B-2235 Westmeerbeek
België

Telefoon: +32 16 855590
E-mail: info@wings.be

GARANTIEDISCLAIMER

Wings Software bvba aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze materialen.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT “IN DE HUIDIGE STAAT” GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, IN WELK VORM DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, HIERONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN EN NIET-INBREUK. Wings Software bvba geeft verder geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische afbeeldingen, links of andere items in deze materialen. Wings Software bvba is niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde inkomsten of gederfde winst die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen. De informatie op deze server kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigt in de toekomst geen verbintenis van Wings Software bvba.

GDPR verklaring

GDPR/AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels: the General Data Protection Regulation (GDPR) is een verordening waarmee de Europese Commissie de veiligheid van data wil bevorderen.

De GDPR zal integraal van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018. Ze vervangt daarbij de huidige richtlijn met betrekking tot privacy.

De bedoeling van dit document is om aan te geven dat Wings Software garanties wil bieden dat onze software u toelaat om de GDPR toe te passen in uw dagelijkse werking met het pakket.

VERSCHILLENDE ROLLEN

In de context van GDPR zijn er diverse rollen en verantwoordelijkheden (artikel 4 van de EU AVG):

• Verwerkingsverantwoordelijke – “betekent de natuurlijke of juridische persoon, publieke autoriteit, agentschap of andere instantie welke, alleen of tezamen met anderen, het doel en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt”

• Verwerker – “betekent de natuurlijke of juridische persoon, publieke autoriteit, agentschap of andere instantie welke namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt”

In deze context werkt Wings Software als ‘verwerker’ in opdracht van uw organisatie als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wings Software doet echter geen enkele inhoudelijke verwerking van uw gegevens.

De betrokken klanten, leveranciers en werknemers waarvan de gegevens worden bijgehouden zijn ‘Data subjects’; hierna vermeld als relatie(s).

VIER PIJLERS

Zoals u weet kunnen in Wings Software (persoons)gegevens ingevoerd, geraadpleegd, gewijzigd en geschrapt worden. Wij reiken de nodige tools aan opdat u uw rol als verwerkingsverantwoordelijke kunt vervullen. Zo is het mogelijk een overzicht op te vragen van de gegevens die per persoon worden bijgehouden, de toegang tot de gegevens te beveiligen, persoonsgegevens te schrappen en bepaalde gegevens te migreren/exporteren.

1)      Beveiligen

Elke gebruiker kan zijn account in Wings Software beveiligen met een persoonlijk wachtwoord. Zo kunnen niet-geautoriseerde personen niet inloggen. Dit is een cruciale voorwaarde om de GDPR te kunnen naleven.

Daarnaast kan men in het pakket per programma de toegangsrechten bepalen en afstemmen op het gebruikersprofiel.

2)      Overzicht (‘Recht op inzage’)

Een persoon (relatie) kan bij u inzage vragen in de gegevens die u over hem of haar bijhoudt. In Wings Software is het mogelijk om vanuit de relatiefiche van de persoon in kwestie een overzicht op te roepen via de ‘Print-functie’.

3)      Schrappen (‘Recht om vergeten te worden’)

Sedert versie 8.0 van Wings Software is het mogelijk om relaties definitief te schrappen  bij het verwijderen van een boekjaar wanneer deze niet meer gebruikt worden in de resterende boekjaren.

De relatie kan indien er reeds contracten zijn op geboekt, niet geschrapt worden. Onder andere vanwege de historiek die moet bewaard worden. Hierop zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing. In de andere gevallen kunt u gewoon de relatie op zijn vraag schrappen.

4)      Data migratie (‘Recht op overdraagbaarheid van gegevens’)

Vanuit Wings Software kunnen bepaalde gegevens van een individuele relatie geëxporteerd worden (mocht dat individu vragen dat zijn/haar gegevens worden overgedragen naar een andere instantie). Wings Software zal ervoor zorgen dat de data in een industriestandaard formaat wordt aangeleverd (zoals in een CSV-bestand of een ander, dit afhankelijk van de situatie en voorkeuren) binnen één maand na het verzoek daartoe.

DERDEN

Wings Software zal ervoor zorgen dat enige derde partij die wordt ingehuurd in verband met de verwerking, volledig conform de GDPR werkt.

WAT NIET

Wings Software is nooit verantwoordelijk voor de data die u in Wings Software plaatst. Wij zijn enkel verwerker.

EXTRA GARANTIES VOOR WINGS ONLINE KLANTEN

Als Wings Software en de database op uw eigen infrastructuur staan (=aankoop licentie + onderhoudscontract), dan staat u in voor de beveiliging tegen inbreuken en verlies van data.

Als u Wings Online klant bent, dan kunnen wij u extra garanties bieden.

Standaardmaatregelen zijn:

✓ Serviceverlening onder Belgische wetgeving

✓ Tier 3-conforme datacentra

✓ Een strikt beleid om geen informatie buiten de EU te brengen

✓ Een beveiligingspolicy voor medewerkers om de Information Assets te beschermen tegen diefstal, beschadiging, verlies, onbeschikbaarheid en onrechtmatige ontsluiting

✓ Regelmatige audits en een ISO 27001-gecertificeerd Information Security Management System

✓ Regelmatige testing van het Business Continuity Plan

✓ Een brede set technologieën die lekken voorkomt, bijvoorbeeld: VMware Encapsulation, beveiligde LUNs op de storage en virtuele LAN’s (vLAN’s) plus VPN’s om het dataverkeer te scheiden

✓ De dienst DDOS Protection die verdacht verkeer tegenhoudt en alarm slaat

✓ Geoptimaliseerde OS Logging

✓ Patch Management dat de belangrijkste patches doorvoert op de Windows Besturingssystemen

✓ 24/24, 7/7 proactieve monitoring van het volledige serverpark.

De kans is klein dat zich een inbreuk voordoet, maar mocht dit toch voorvallen, dan garanderen onze sub-verwerkers ons dat we (Wings Software = Verwerker) hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Wij zullen u als klant (Verwerkingsverantwoordelijke) vervolgens onmiddellijk inlichten zodat de geijkte procedure kan worden gevolgd voor een aangifte bij de Privacy-commissie.

SAMEN STERK

De GDPR is voor alle partijen een nieuw gegeven. Wij dragen waar we kunnen en waar nodig graag ons steentje bij opdat u als klant aan de verplichtingen van de wetgeving kunt voldoen. Wij blijven de materie ook opvolgen voor wat ons aandeel betreft en zullen eventuele aanpassingen en optimalisaties meenemen in volgende updates van Wings Software.

Welke module past bij uw bedrijf? En hoeveel kan u besparen?

Test het hier en vraag uw demo aan